Selasa, 10 November 2009

Pasai Apa Kita Tolak Fahaman Wahabi - 4

Antaranya lagi pasai apa kita tolak Wahhabi, depa mengharamkan bahkan mensyirikkan dan mengkafirkan golongan yang bertawassul dengan ‘jah’ Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم yang telah wafat dan juga bertawassul kepada para ulama atau awliya` yang telah wafat … Allahu Allah ….

Mai kita tengok apa depa kata, antaranya:


إنُّ دعاء الصالحين ، والاستغاثة بهم ، والتوسل بجاههم، لم يكن في دين الله تعالى قربة ولا عملاً صالحاً فيتوسلُ به أبداً وإنما كان شركاً في عبادة الله محرماً يخرج فاعله من الدين ويوجب له الخلود في جهنم - انتهى بحرفه من كتابه عقيدة المؤمن

Ertinya: Sesungguhnya doa para sholihin dan beristighosah (meminta pertolongan) dengan mereka dan bertawassul dengan jah (kemegahan dan keberkatan) mereka, tidak pernah terdapat didalam agama Allah Ta’ala cara sebegini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ia bukan amalan sholeh di dalam agama sehingga boleh dilakukannya (bertawassul) selama-lamanya. Ia merupakan kesyirikan didalam ibadah kepada Allah yang diharamkan dan mengeluarkan pengamalnya dari agama dan wajiblah baginya kekal berada di dalam neraka Jahannam. (disebut di dalam kitab‘Aqidah Mu’min oleh Syaikh Abu Bakar al-Jazairi. Beliau ni mengajaq di Masjidin Nabawi)


Di dalam Ta’qibat ‘ala Kitab al-Salafiyyah Laisat Mazhaban, pengarangnya Sholeh al-Fauzan menegaskan: “Sesungguhnya ia (tawassul) merupakan masalah amat merbahaya dan menggangu ‘aqidah serta membawa kepada syirik. Maka bagaimanakah kamu boleh menjadikannya sebagai suatu perkara yang mudah?”

Dalam Mingguan Malaysia bertarikh 7 Oktober 2007, seorang mufti dari negeri paling utara di Semenanjung Malaysia [yang dok kontroversi lani …) ada menulis suatu artikel yang menyentuh persoalan tawassul, isti’anah, istighasah dan yang sewaktu dengannya. Dalam tulisannya mufti tersebut menulis: Seorang muslim tidak diizinkan pergi ke kubur mereka dan menyeru: wahai fulan tolonglah saya! Atau: Wahai nabi tolonglah tenteramkan jiwa saya! Atau: Wahai wali sembuhkanlah penyakit saya! Perbuatan itu adalah syirik.

Wahai saudara-saudara ku yang dihormati, mai kita perati pulak apa kata ulama kita pasai tawassul:


Syaikh Muhammad Zaki Ibrahim di dalam kitabnya al-Ifham wal Ifham au Qadaya al-Wasilah wal Qubur, halaman 9, mengatakan bahawa:

….. yang menjadi khilaf ialah tawassul dengan mayat orang yang sholeh (at-tawassul bil mayyit al-sholeh). Hampir-hampir tiada seorangpun ulama salaf yang berselisih atas keharusan bertawassul dengan mayat yang sholeh itu, sampailah ke kurun ke-7, dimana Ibn Taimiyahlah yang mereka-rekakan perselisihan yang membawa fitnah itu dan tiada seorangpun yang mengambil berat tentangnya sehingga puak Wahabi mengambil berat tentangnya pada kurun ke-13. Ini adalah kerana sebab-sebab politik dan taksub qabilah. Merekapun melarang tawassul kepada Allah dengan mayat yang sholeh dan mereka berselindung disebalik tauhid yang dizolimi.

Mufti Mesir, Syaikh Dr ‘Ali Jum’ah didalam kitabnya Al-Bayan Lima Yashghulul Adzhan (pertanyaan ke-44) dan al-Bayan al-Qawiim li Tashhiih Ba’dhi al-Mafaahim (pertanyaan ke-8):

Telah ittifaq mazhab yang empat akan keharusan bertawassul dengan Nabi صلى الله عليه وسلم bahkan menganjurkannya dengan ketiadaan perbezaan diantara ketika hayat (hidup) Baginda صلى الله عليه وسلم dan selepas kewafatan baginda. Tidak ada yang berpandangan ganjil (berbeza) dari pendapat ini kecuali Ibn Taimiyah yang membeza antara tawassul dengan Nabi صلى الله عليه وسلم pada ketika baginda masih hidup dan setelah kewafatan baginda. Dan tidak dipandang keganjilannya dalam pendapat tersebut. Oleh kerana itu, kami tetap mengajak umat berpegang teguh dengan kesepakatan para imam yang merupakan tokoh umat ini. [Al-Bayan Lima Yashghulul Adzhan (pertanyaan ke-44), halaman 176]


Imam an-Nawawi dalam kitabnya "al-Iidhaah fi Manaasikil Hajj wal Umrah" halaman 454 - 455, pada bab ke-6 [fi ziyarati qabri Sayyidina wa Maulana Rasulillah صلى الله عليه وسلم wa syarrafa wa karrama wa ‘adzzama wa maa yata’allaqu bi dzalik] Imam an-Nawawi memuji ucapan A'raabi tersebut dan menganjurkan agar ianya diamalkan tatkala kita berziarah ke maqam Junjungan Nabi صلى الله عليه وسلم. dengan katanya:-

ثم يرجع الى موقفه الأول قبال وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم و يتوسل به في حق نفسه و يتشفع به الى ربه سبحانه و تعالى، و من احسن ما يقول ما حكاه اصحابنا عن العتبي مستحسنين له قال:..... قصة العتبي

.... Kemudian hendaklah penziarah maqam Junjungan Nabi صلى الله عليه وسلم kembali ke tempat berhentinya yang pertama yang menghadap wajah Junjungan Nabi صلى الله عليه وسلم (yakni setelah dia bergerak kadar sehasta ke kanan untuk memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar رضي الله عنه dan sehasta lagi untuk salam kepada Sayyidina 'Umar رضي الله عنه, maka dia kembali ke tempat awalnya yang menghadap Junjungan Nabi صلى الله عليه وسلم). Dan si penziarah bertawassullah dengan Junjungan Nabi صلى الله عليه وسلم bagi hak dirinya dan dia memohon syafaat Baginda صلى الله عليه وسلم kepada Tuhannya سبحانه وتعالى Dan daripada sebaik-baik ucapan yang (boleh) diucapkannya (tatkala itu) ialah apa yang telah diceritakan dan dipandang baik oleh para sahabat kami (yakni para ulama Syafi`iyyah) daripada al-'Utbi di mana dia berkata:-


يا خير من دفنت بالقاع اعظمه * فطاب من طيبهن القاع و الأكم
نفسي الفداء لقبر انت ساكنه * فيه العفاف و فيه الجود و الكرم
انت الشفيع الذي ترجى شفاعته * على الصراط اذا ما زلت القدم
و صاحباك فلا انساهما ابدا * مني السلام عليكم ما جرى القلم

Wahai manusia terbaik bersemadi dalam bumi jasadnya
Maka harumlah lembah dan bukit dengan keharumannya
Jiwaku jadi tebusan kubur yang engkau penghuninya
Dalamnya ada (pribadi) yang suci, pemurah lagi mulia

Engkaulah pemberi syafaat yang diharapkan syafaatnya
Ketika tergelincir segala kaki tatkala melintas shirath
Dan dua sahabatmu sekali-kali tidak aku lupa
Dariku ucapan salam kepada kamu sebanyak tulisan Qalam

[Taufiiqul Baari li Taudhiih wa Takmiil Masaail al-Iidhaah lil Imam an-Nawawi fi al-Manaasik oleh Tuanguru kami al-Fadhil Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki; Juz ke-2, halaman 174. Kitab al-Idhah fi Manasikil Hajj wal Umrah wa ‘alaihi al-Ifshooh ‘ala Masail al-Idhoh ‘ala Mazahabil Aimmatil Arba’ah oleh ‘Abdul Fattah Husin Rawa al-Makki, halaman 454 - 455]

Al-'Allaamah al-Muhaqqiq al-Faqih al-'Abid az-Zahid al-Murabbi ad-Da`ie ila Allah as-Sayyid al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Muhammad bin Zain bin 'Abdur Rahman bin Ahmad bin 'Abdur Rahman bin 'Ali bin Saalim bin `Abdillah bin Muhammad Sumaith bin 'Ali bin 'Abdur Rahman bin Ahmad bin 'Alawi bin Ahmad bin 'Abdur Rahman bin 'Alawi ('ammul Faqih), menyenut di dalam kitabnya al-Ajwabah al-Ghaliyah fi ‘Aqidah an-Najiyyah:

Pertanyaan : Apakah boleh bertawassul secara umum dengan [orang-orang] yang hidup dan yang sudah mati?

Jawaban: Ya, boleh. Ini kerana ayat tersebut [surah an-Nisa’:64] bersifat umum, ketika hidupnya didunia atau setelah wafatnya Baginda صلى الله عليه وسلم. Dan telah tsabit bahawa mereka [para anbiya`] hidup didalam kubur mereka dan arwah (ruh-ruh) mereka berada dihadrat Allah Ta'ala. Maka orang yang bertawassul dan menghadap kepada mereka, mereka akan menghadap kepada Allah Ta'ala pada keberhasilan yang dituntut (hajat, permintaan). Pada haqiqatnya yang ditujukan permintaan adalah Allah Ta'ala. Dialah Pelaku dan Pencipta, bukan yang selainNya.

Maka kami, sekelian golongan Ahlussunnah Wal Jamaah, mengi’tiqadkan tiada yang memberi bekas (ta’sir), tiada yang mencipta, tiada yang memberi manfaat dan tiada yang memudharatkan melainkan Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. Dan para anbiya`` (Nabi-nabi) dan auliya` (wali-wali) tidak memberi bekas mereka itu pada sesuatu pun.

Sesungguhnya, bertabarruk dan meminta tolong dengan kedudukan mereka (para anbiya dan auliya`), kerana mereka dicintai Allah Ta'ala, yang dengan sebab mereka, Allah Ta'ala merahmati para hambaNya. Maka tiada perbezaan apakah bertabarruk atau beristighasah, ketika mereka masih hidup atau sudah wafat, kerana pelaku dalam dua keadaan tersebut pada haqiqatnya adalah Allah Ta'ala.

Adapun mereka yang membezakan antara yang hidup dan yang sudah wafat, seakan-akan mereka mengi’tiqadkan bahawa yang boleh memberi kesan atau manfaat itu adalah yang hidup bulan yang sudah mati. I’tiqad mereka ini bathil secara mutlak, kerana sungguhnya, Allah pencipta segala sesuatu. FirmanNya: Ertinya: “Padahal Allah Yang mencipta kamu dan benda-benda Yang kamu buat itu.” (Surah as-Shaffat: 96)

Pertanyaan : Apa dalil yang membolehkan bertawassul dengan orang yang sudah mati?

Jawaban: Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: Ertinya: “Dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu (wahai Muhammad) lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. (Surah an-Nisa`: 64)


Maka sesungguhnya ayat ini bersifat umum, baik ketika hidup atau setelah wafatnya Baginda
صلى الله عليه وسلم .

Dan telah disebut sebelumnya iaitu hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa’id al-Khudri
رضي الله عنه:

ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، و بحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج بطراً، ولا أشرا، ولا رياء، ولا سمعة، وإنماخرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، أسألك أن ينقذني من النار، وأن تغفرلي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا كل الله به سبعين ألف ملك يسنغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته

Ertinya: “Tidaklah keluar seorang lelaki dari rumahnya untuk melaksanakan shalat, dan ia berdoa’: “Ya Allah! Aku memohon kepadaMu, dengan hak orang-orang yang meminta kepadaMu, dengan kebenaran langkahku ini, aku tidaklah keluar dengan rasa angkuh, .riya` ataupun sum’ah. Sungguhnya aku hanya keluar mengharap redhaMu, dan aku berlndung dari pada murkaMu, aku memohon kepadaMu supaya engkau selamatkan aku dari api neraka, dan Engkau ampuni dosaku, kerana tiada yang boleh mengampuni dosaku kecuali hanya Engkau’. Melainkan Allah mewakilkan kepada tujuh puluh ribu malaikatNya, untuk memintakan ampunan baginya, dan Allah Ta'ala sentiasa memperhatikannya sampai ia selesai melaksanakan shalatnya”. [1]


Al-‘Allamah Muhammad Murtadha az-Zabiidi berkata dalam kitab syarah Ihya [Ithafus Saadah al-Muttaqin] mengenai tafsir kalimat “السائلين - orang-orang yang meminta” yang warid dalam hadits tersebut adalah: “Mereka adalah orang-orang yang merendahkan dan menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, dengan kemurnian niat mereka. Dan ini sifat khas para auliya` (wali-wali) dan shalihin (orang-orang shaleh).

Ulama mengatakan: Inilah tawassul yang jelas bagi setiap hamba yang beriman, baik dia (yang dijadikan wasilah) masih hidup ataupun sudah mati. Baginda صلى الله عليه وسلم telah mengajarkan doa’ ini kepada shahabatnya, serta Baginda صلى الله عليه وسلم telah menyuruhnya untuk dibaca. Tidak ada seorangpun dari ulama salaf mahupun khalaf, kecuali mereka pernah berdoa’ doa’ ini ketika keluar dari rumah untuk melaksanakan shalat.

Daripada Sayyidina Anas رضي الله عنه, beliau berkata: “Ketika Fatimah binti Asad (bonda Sayyiduna ‘Ali رضي الله عنه) meninggal dunia (beliau sebutkan sebuah hadits yang dipertengahannya berbunyi): “Bahawa Baginda صلى الله عليه وسلم berbaring didalam kuburnya dan bersabda: “Allah yang telah menghidupkan dan mematikan, Dia Maha Hidup dan tidak akan mati, ampunilah dosanya Fathimah binti Asad, dan bimbinglah dia untuk mengucapkan hujjahnya, luaskanlah kuburnya, dengan hak (kemuliaan) NabiMu dan para Nabi sebelumku, kerana sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dari semua yang berjiwa pengasih” [2]

Perhatikanlah kalimat yang berbunyi “ والأنبياء الذين من قبل - dan para Nabi sebelumku”. Ianya jelas sekali bahawa boleh bertawassul dengan para Nabi, setelah wafatnya mereka, kerana sesungguhnya mereka itu hidup didalam barzah mereka. Yang demikian ini juga diberikan kepada para pewaris mereka iaitu para siddiqin dan auliya`.

Mari kita tengok pula fatwa Imam ar-Ramli (yakni Imam Syihabuddin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli al-Anshari dan diikuti oleh anakandanya Imam Syamsuddin Muhammad ar-Ramli al-Anshari pengarang "Nihayah" yang masyhur) yang dipetik dari himpunan fatwa Imam Syamsuddin ar-Ramli yang dicetak di tepi himpunan fatwa Imam Ibnu Hajar al-Haitami yang berjodol "al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah". Pada jilid 4, mukasurat 382 - 383 tertulis (kira-kira bererti dengan terjemahan bebas):-

(Ditanyai) mengenai apa yang dilakukan orang awam dari ucapan mereka sewaktu kesusahan "Ya Syaikh Fulan", "Ya RasulAllah", dan seumpamanya dari ucapan-ucapan istighatsah dengan para nabi, para rasul, para wali, ulama dan sholihin, maka adakah perkara ini jaiz (harus) atau tidak ? Dan adakah bagi para rasul, para nabi, para wali, sholihin dan masyaikh pertolongan (yakni memberi pertolongan) selepas mereka mati, dan apakah yang rajih pada yang demikian ?

(Maka dijawab) Bahawasanya istighatsah dengan para nabi, para rasul, para wali, ulama dan sholihin adalah HARUS. Dan bagi para rasul, para nabi, para wali dan sholihin pertolongan selepas mereka mati kerana bahawasanya mu'jizat para nabi dan karamat para wali tidak putus dengan matinya mereka. Adapun para nabi maka mereka hidup di dalam kubur-kubur mereka, sembahyang mereka dan berhaji mereka seperti yang warid diberitakan dalam beberapa hadis, dan jadilah pertolongan daripada mereka mu'jizat bagi mereka. Para syuhada` juga hidup, disaksikan mereka itu dengan jelas memerangi segala kuffar. Adapun para wali maka ianya adalah karamah bagi mereka. Sesungguhnya Ahlul Haqq berpegang bahawasanya berlakunya karamah para wali dengan niat (sengaja) mereka atau tanpa ada sebarang niat adalah suatu perbuatan yang mencarik adat yang dilakukan oleh Allah ta`ala dengan sebab mereka. Dalil atas harusnya perkara ini berlaku adalah kerana ianya termasuk dalam perkara mumkin, oleh kerana itu tidaklah menjadi mustahil ianya untuk berlaku, maka setiap perkara seperti atas adalah harus untuk berlaku. Antara dalil berlakunya karamah ialah kisah Siti Maryam dengan rezeki yang dikurniakan Allah kepadanya sebagaimana diceritakan dalam al-Quran; kisah Sayyidina Abu Bakar رضي الله عنه dengan tetamu-tetamunya sebagaimana tersebut dalam kitab hadis shohih; kisah Sungai Nil banjir dengan sebab surat Sayyidina 'Umar; kisah Sayyidina 'Umar رضي الله عنه sedang atas mimbar di Madinah dapat melihat tenteranya di Nahawand serta boleh berbicara dengan panglimanya, di sini juga dapat diambil sebagai karamah bahawa tentera tersebut dapat mendengar kata-kata Sayyidina 'Umar رضي الله عنه sedangkan antara mereka dengan Sayyidina 'Umar رضي الله عنه jarak perjalanan 2 bulan; kisah Sayyidina Khalid meminum racun tanpa memberi mudarat. Dan telah berlaku berbagai perkara mencarik adat atas tangan para sahabat dan para tabi`in dan orang-orang yang selepas mereka yang tidak mungkin untuk diingkari ketawaturannya yang telah disepakati. Sebagai kesimpulannya, apa yang harus berlaku sebagai mu'jizat untuk nabi, haruslah berlaku sebagai karamah bagi wali. Tiada perbezaan antara keduanya selain daripada at-tahaddi ("mencabar" yakni mu'jizat itu sifatnya mencabar musuh atau melemahkan musuh).

Fatwa yang sedemikian juga dinukilkan oleh ulama besar kita Syaikh Daud al-Fathoni رضي الله عنه dalam kitabnya "Furu' Masa-il" pada halaman 10 - 11, jilid 1:-

(Su-ila رضي الله عنه) Tiada barang yang jatuh daripada orang yang awam daripada kata mereka itu tatkala kedatangan kesukaran dan kesakitannya "Ya Sayyidi Ya RasulAllah" atau "Syaikh Fulan" dan yang seumpamanya daripada teriak minta tolong dengan anbiya` dan mursalin dan awliya`Ullah ash-sholihin dan ulama, maka adakah harus yang demikian itu atau tiada harus, dan adakah bagi mursalin dan anbiya` dan awliya` dan sholihin dan masyayikh menolong kemudian daripada mati mereka itu, apa yang terlebih rajih pada yang demikian itu ?

(Maka dijawabnya) Dengan bahawasanya minta tolong dengan anbiya` dan mursalin dan awliya` dan sholihin HARUS dan adalah bagi mereka itu tempat minta tolong kemudian daripada mati mereka itu kerana mu'jizat anbiya` dan karamah awliya` tiada putus dengan mati mereka itu. Adapun anbiya` maka mereka itu hidup ia di dalam kuburnya, sembahyang mereka itu dan haji mereka itu seperti barang yang datang warid bagi beberapa akhbar dan jadilah menolong itu mu'jizat baginya. Dan adapun syuhada` demikian pula ia hidup di dalam kubur seperti barang yang dilihat dengan nyata datang berperang pula dengan kuffar. Dan adapun awliya` maka iaitu karamah bagi mereka itu. Maka bahawasanya kata Ahlul Haqq bahawasanya jatuh daripada awliya` dengan qasad dan dengan tiada qasad pekerjaan mencarikkan bagi adat dan dilakukan Allah ta`ala dengan sebab mereka itu disampaikan hajat kerana adalah yang demikian itu pekerjaan yang mumkin tiada muhal, maka tiap-tiap ada inilah kelakuannya, maka tanda adalah pekerjaan itu sudah dilihat akan jatuhnya ialah tanda harus seperti yang telah diceritera datang Sungai Nil dengan dijatuhkan surat Sayyidina 'Umar dan ceritera Siti Maryam dan lainnya. Intaha daripada Fatwa Syaikh Ahmad ar-Ramli al-Kabir.

Ambo ringkaskan antara ulama-ulama ahlussunnah wal jama’ah yang mengHARUSkan tawassul, antaranya:
 • Imam Malik binAnas
 • Imam Muhammad bin Idris asy-Syafie
 • Imam Ahmad ibn Hanbal
 • Imam al-Hafidz Abu ‘Abdullah al-Hakim
 • Imam al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi
 • Imam al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi
 • Imam al-Hafidz Qadhi ‘Iyadh
 • Imam Nuruddin al-Qaari yang terkenal dengan Mulla ‘Ali al-Qaari
 • Al-‘Allamah Ahmad Syihabuddin al-Khufaji
 • Imam al-Hafidz al-Qisthalani
 • Al-‘Allamah Syihabuddin ar-Ramli
 • Al-‘Allamah Muhammad ‘Abdul Baqi az-Zarqani
 • Imam Abu Zakaria Yahya an-Nawawi
 • Al-‘Allamah Ibnu Hajar al-Haithami
 • Al-Hafidz Syihabuddin Muhammad ibn Muhammad ibn al-Jazari ad-Dimasyqi
 • Imam Muhammad ‘Ali asy-Syaukani
 • Al-Muhaddits ‘Ali ibn ‘Abdul Kafi as-Subki
 • Al-Hafidz Ibnu Katsir
 • Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani
 • Al-Mufassir Abu ‘Abdullah al-Qurthubi
 • Al-‘Allamah Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani
 • Dan ramai lagi lah pendekata majoriti daripada ulama dari mazhab yang 4. Tertulis ambo saking banyaknya.Boleh rujuk dalam kitab yang ambo senarai dibawah

Bagi mereka yang inginkan yang lebih terperinci silalah rujuk kitab-kitab berkenaan antaranya:-
 • al-Ifham wal Ifham au Qadaya al-Wasilah wal Qubur dan Usul al-Wushul karangan Syaikh Muhammad Zaki Ibrahim
 • Syawahidul Haq fil Istighosah bi Sayyidil Khalaqi karangan Syaikh Yusuf an-Nabhani (kitab yang bagus di baca didalam persoalan tawassul)
 • al-Jauhar al-Munazzham karangan Ibn Hajar al-Haithami
 • Ithafu Azkiya bi Jawazi at-Tawassul bin Anbiya wal Auliya karangan al-Muhaddits Syaikh Abdullah Siddiq al-Ghumari
 • Bahjah an-Nazir fi Tawassul bi an-Nabi at-Thohir karangan as-Sayyid Hasaan as-Saqqaf
 • ad-Darurus Saniyah fi Raddi ‘Ala al-Wahabiyah karangan Syaikh Ahmad Zaini Dahlan (kitab ini telah diterjemahkan ke bahasa Melayu)
 • Mafahim Yajibu an Tushahhah karangan al-Muhaddits as-Sayyid Muhamad ibn ‘Alawi ibn Abbas ibn Abdul ‘Aziz al-Maliki al-Hasani (kitab ini telah diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Fuad bin Kamaluddin al-Maliki al-Rembawi. Kitab ini sangat baik untuk dibaca)
 • Haqiqah at-Tawassul wa al-Wasilah ‘ala Dhau` al-Kitab wa as-Sunnah karangan Syaikh Musa Muhammad ‘Ali (kitab ini telah diterjemah ke bahasa Melayu)
 • al-Mausu’ah al-Yusufiah fi Bayan Adillah as-Shufiyah karangan Syaikh Dr. Yusuf Khattar Muhammad
 • al-Ajwibah al-Ghaliyah fi ‘Aqidah al-Firqah an-Najiyah karangan al-‘Allamah al-Habib Zain al-‘Abidin al-‘Alawi (kitab ini sedang di dalam proses untuk diterbitkan, tetapi versi Indonesia telah diterbitkan)
 • Raf’ul Minaarah li Takhrij Ahadits at-Tawassul wa al-Ziyaarah karangan h Syaikh Mahmud Said Mamduh
 • Intabih Diinuka fi Khatrin karangan al-‘Allamah Abu Abdullah ‘alawi al-Yamani (kitab ini telah diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Fuad bin Kamaluddin al-Maliki al-Rembawi)
 • Al-Bayan Lima Yashghulul Adzhan (pertanyaan ke-44) dan al-Bayan al-Qawiim li Tashhiih Ba’dhi al-Mafaahim (pertanyaan ke-8) karangan Shaikh Dr. ‘ali Jum’ah, Mufti Mesir. (kitab al-Bayan al-Qawiim telah diterjemahkan kebahasa Melayu)
 • Wahabisme Dari Neraca Syara’ karangan Syaikh Muhammad Fuad bin Kamluddin al-Maliki (buku yang bagus untuk dibaca)
Dalam entri yang sebelum ni pun ambo ada tulih sikit pasai tawassul ni. Boleh pakat pi baca tang sini, sini, sini dan sini …….

Moga-moga dengan sedikit keterangan ni, pakat-pakat pikiaqlah akan bahayanya fahaman Wahabi ni.


Notakaki:

[1] - Hadits riwayat Ibn Majah. Al-Munziri berkata di dalam al-Targhib wal Tarhib: Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dan dinaikkan ke darjat hasan oleh syaikh kami, al-Hafidz Abu al-Hasan. Telah berkata Ibn Hajar di dalam Nataij al-Afkar(jilid 1, halaman 272): Hadits ini adalah hasan. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Khuzaimah di dalam kitab Tauhid, Abu Nu’aim dan Ibn Sunni. Al-‘Iraqi (takhrij al-Ihya) mengatakan: Bahwa ia (hadits tersebut) hasan. Al-Hafidz al-Busairi berkata di dalam Misbah al-Zujajah: Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah di dalam Shahihnya. Syarafuddin al-Dimyathi mengatakan (didalam Muttajir al-Rabih): Sanadnya adalah hasan, insyaAllah. Al-‘Allamah al-Muhaqqiq Sayyid ‘Ali bin Yahya al-‘Alawi menyebut di dalam risalahnya berjudul Hidayah al-Mutakhabbitin: Bahwa al-Hafidz ‘Abdul Ghani al-Maqdisi telah menaikkan darjat hadits ini kepada darjat hasan dan penilaian tersebut diterima oleh Ibn Abi Hatim.
Dengan ini jelaslah kepada kita bahwa hadits ini telah dihukumkan shahih dan hasan oleh sebilangan besar huffadz (penghafal hadits) dan imam-imam hadits yang besar. Mereka ialah ibn Khuzaimah, al-Munziri dan syaikhnya al-Hafidz Abu al-Hasan, al-‘Iraqi, al-Busairi (bukannya yang mengarang qasidah Burdah), Ibn Hajar al-Asqalani, asy-Syarafuddin al-Dimyathi, ‘Abdul Ghani al-Maqdisi dan Ibn Abi Hatim. – penterjemah; rujukan – Mafahim Yajibu an Tushahhah, al-‘Allamah al-Muhaddits as-Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki al-Hasani.

[2] - Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam al-Kabiir (24/351) dan al-Ausath (1/67). Juga oleh al-Haitsami di dalam Majma az-Zawaid, dan beliau berkata: Di dalam perawi hadits ini ada seorang yang bernama Rauh bin Sholah. Beliau telah dihukumkan tsiqah oleh Ibn Hibban dan al-Hakim. Dia mempunyai kelemahan, manakala perawi-perawi yang lain adalah shahih.
Menurut al-Hafidz ‘Abdullah bin as-Siddiq al-Ghumari di dalam Ittihaf al-Azkiya membuat kesimpulan bahwa hadits ini tidak kurang daripada menempati darjat hasan, bahkan, mengikut syarat Ibn Hibban, ia adalah shahih. – penterjemah.


Sekian dari,
Abu Zahrah el-Qedahi
Taman Seri Gombak
22 Dhulqaedah 1430H/ 10 November 2009


0 komen:

Related Posts with Thumbnails