Selasa, 10 November 2009

Pasai Apa Kita Tolak Fahaman Wahabi - 6

Antaranya lagi pasai apa kita tolak Wahhabi ...... pasai depa dok tohmah bahawa pengikut ahlussunnah wal jamaah yang bermazhab Asya’irah dan Maturidiyah menyeleweng dan terkeluaq dari ahlussunnah wal jama'ah.

Wahai saudara-saudaraku, mai kita pakat perati tengok apa depa kata, antaranya:(a) Namun, setelah munculnya aliran pemikiran yang menyeleweng dalam kalangan kaum muslimin seperti al-Jahmiah, al-Muktazilah, al-Kullabiah, al-Asya'irah, dan al-Maturidiah yang kesemua mereka ini berkiblat kepada hawa nafsu dalam memahami nas-nas al-Quran dan al-Hadis umat Islam telah terpecah kepada beberapa golongan dalam masalah Sifat-sifat Allah Taala. – Oleh Muhammad Asri bin Sobri [dia ni pernah bekerja di Jabatan Mufti Perlis. Dan dia nilah yang pernah kata waktu kuliah Maghrib, di Masjid Alwi Kangar, pada tanggai 17/8/2009 ... amalan bertahlil di dalam masjid adalah bida'ah dan ma'siat, dosanya lebih besaq daripada dosa berzina dalam masjid]. Petikan diperolehi dari al-Qayyim.net

(b) Antaranya lagi, depa tohmah ulamaulama besaq kita dengan mengatakan bahwa aqidah Imam Ibn Hajar, Imam an-Nawawi, Imam al-Ghazali dan para ulama ‘Asya’irah terkeluar dari aqidah ahlus sunnah wal jamaah. cuba perati apa depa kata .......

Dr Syaikh Muhammad Khalil Harras (Pemimpin Anshar as-Sunnah, Mesir), dalam kitabnya Dakwatut Tauhid, Cetakan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, Lubnan, tanpa tarikh, mengatakan: Dan makruf, sesiapa yang terlibat dengan mentakwilkan nash-nash mutasyabihat dari golongan ‘Asya’irah seperti Ibn Fawrouk sebagaimana (terdapat) di dalam kitabnya al-Takwilaat” kemudian diikuti selepas itu (oleh) ulama mutaakhir al-‘Asya’irah seperti Imam al-Haramain, al-Ghazali, al-Razi, al-Hulaimi al-Aamidi, Ibn A’qil, Ibn Jauzi dan lain-lain. Dan sesungguhnya telah sesat dalam bab ini (mentakwil). Kebanyakkan ulama' ‘Asya’irah yang mana mereka mempunyai ilmu yang mendalam, ahli ‘ibadah dan menghafaz as-Sunnah seperti Imam an-Nawawi, Izzuddin Abdussalam dan selain dari keduanya”

Di dalam kitab Min Masyahir al-Mujaddidin Fi al-Islam: Shaikh al-Islam Ibn Taimiyyah dan Shaykh al-Islam Muhammad bin Abd al-Wahhab, Dr. Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, 1408H, Cetakan: Riasah al-Ammah al-Idarat al-Buhuth al-Alamiyyah Wa al-Ifta' Wa al-Dakwah Wa al-Irsyad, Riyadh, Arab Saudi, Perenggan Ke-5: menyebut: Golongan al-Asya’irah dan al-Maturidiyyah bertentangan dengan (metodologi) para shahabat, al-Tabi’in dan Imam Mazhab Empat dalam kebanyakkan masalah i’tiqad (‘aqidah) dan usul agama. Lantaran itu mereka tidak berhak (tidak layak) untuk di gelar Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mereka (‘Asya’irah dan al-Maturidiyyah) bukan sekadar bertentangan dengan Syeikh al-Islam [Ibn Taimiyyah] sahaja. Tetapi mereka turut menyalahi umat Islam dan para ulama’ yang berjalan (berpegang) kepada metodologi al-Salaf.”

Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqolani seorang ulama hadits yang sangat terkenal dikatakan beraqidah menyeleweng sehinggakan ulama Saudi mengeluarkan sebuah kitab bertajuk ‘تنبيه على المخالفات العقدية في الفتح الباري’ – Peringatan Atas Penyelewengan-penyelewengan ‘Aqidah Di dalam Kitab al-Fath al-Baari. Kitab ini diberi taqridh oleh ulama-ulama besar Saudi seperti 'Abdul 'Aziz bin Baz, Sholeh Fauzan, 'Abdullah bin 'Uqail dan 'Abdullah bin Manii'q

Syaikh Abdullah Sa'diy al-Ghamidiy al-Abdaliy juga menulis satu kitab berjudul al-Aktha' al-Asasiyyah fi al-Aqidah Wa Tauhid al-Uluhiyyah Min Kitab Fath al-Baari Ta'lif Ahmad bin Hajar al-Asqalani (Kesalahan Asas Tentang Aqidah dan Tauhid Uluhiyyah dari Kitab Fath al-Baari karangan Ibn Hajar al-Asqalaniy).


Di dalam kitab Liqa' Bab al-Maftuh Ma’aa Fadhilah asy-Syaikh Muhammad Sholeh al-Uthaimin, yang diselia Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Thayyar, Cetakan Dar al-Wathan, Riyadh, halaman 42 - 43:Soalan penanya: Sebagaimana kita menjadikan an-Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalani kedua-duanya bukan dari ahlussunnah wal jamaah?

Jawapan : Berdasarkan kepada apa yang dimazhabkan (diputuskan) pendapat mereka di dalam isu-isu perbahasan Nama-nama dan Sifat-Sifat Allah, kedua-dua mereka bukan dari Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Soalan susulan : Secara mutlak, mereka bukan dari ahlussunnah wal jama'ah?

Jawapan : Kita tidak menjadikannya secara mutlak. Saya beritahu anda bahawa barangsiapa yang menyanggahi golongan al-Salaf dalam memahami Sifat Allah tidak diberi gelaran mutlak bahawa ia bukan dari ahlussunnah wal jama'ah. Bahkan ditaqyidkan .... hingga bila dikatakan dia (seseorang itu) ahlussunnah wal jama'ah (mungkin) dari sudut feqhiyyah contohnya. Adapun jika tareqat (metodologinya) itu bid'ah..ia bukan dari ahlussunnah wal jamaah." Syaikh Sholeh Utsaimin bahwa Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar al-Asqolani terkeluar dari ahlus sunnah wal jamaah.

Itulah sebahagian tuduhan mereka kepada pengikut Ahlussunnah Wal Jama'ah yang mengikuti mazhab Asya'irah dan Maturidiyah.

Laani mai kita pakat perati pula apa kata ulama kita mengenai masalah ini. Perati haluih-haluih dengan aqal dan hati yang sejahtera.

Ambo petik dari entri ambo terdahulu kita perati tengok apa kata ulama kita, iaitu Abuya Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasani dalam menjawab tuduhan depa.

Haqiqat Asya’irah


Ramai kaum muslimin jahil (tidak mengetahui) mengenai madzhab al-‘Asya’irah (kelompok ulama pengikut madzhab Imam Abul Hasan al-Asy’ari) dan tidak mengetahui siapakah mereka, dan metode mereka dalam bidang aqidah. Lantaran dari itu, sebahagian dari mereka, tidak berhati-hati, melemparkan tuduhan bahawa golongan Asya’irah sesat atau telah keluar dari Islam dan mulhid (menyimpang dari kebenaran) di dalam memahami sifat-sifat Allah


Kejahilan terhadap madzhab al-Asya’irah ini adalah faktor retaknya kesatuan golongan Ahl as-Sunnah dan terpecah-pecahnya kesatuan mereka, sehingga sebahagian golongan yang jahil memasukkan al-Asya’irah dalam kelompok golongan yang sesat . Saya tidak tahu, mengapa golongan yang beriman dan golongan yang sesat disamakan? Dan bagaimana golongan Ahl as-Sunnah dan golongan ekstrim mu’tazilah (Jahmiyyah) disamakan?
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ - مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ


Patutkah Kami (berlaku tidak adil, dengan) menjadikan orang-orang Islam (yang taat), sama seperti orang-orang yang berdosa (yang kufur ingkar)? Apa sudah jadi kepada akal kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum (yang terang-terang salahnya itu)? (Surah al-Qalam: 35 – 36)


Al-Asya’irah adalah para pemimpin ulama yang membawa petunjuk dari kalangan ulama muslimin yang ilmu mereka memenuhi bahagian timur dan barat dunia dan disepakati oleh manusia sepakat atas keutamaan, keilmuan dan keagamaan mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh besar ulama Ahl as-Sunnah berwibawa tinggi yang berdiri teguh menentang kepongahan dan kesombongan golongan mu’tazilah.
Dalam mengupas tentang golongan al-Asya’irah, Ibn Taimiyyah berkata:
والعلماء أنصار علوم الدين والأشاعرة أنصار أصول الدين – الفتاوى الجزء الرابع


Artinya: “Para ulama adalah pembela ilmu agama dan al-Asya’irah pembela dasar-dasar agama (ushuluddin) - (al-Fataawaa, juzu’ 4)
[ambo tambah sesenduk: tuuuu dia .... imam panutan Wahabi sendiri pun puji ulama Asya'irah, lagu mana hampa boleh dok tohmah pulak????? 'Ajib!'Ajib ... ]
Sesungguhnya mereka (penganut madzhab al-Asya’irah) terdiri dari tokoh-tokoh hadits, fiqih dan tafsir dari kalangan tokoh imam yang utama (yang menjadi panutan dan sandaran para ulama lain) seperti:
 • Syaikhul Islam Ahmad ibn Hajar al-‘Asqalani رحمه الله, tokoh hadits yang tidak dipertikaikan lagi sebagai gurunya para ahli hadits, penyusun kitab Fathul Baari ‘ala Syarhil Bukhaari. Bermazhab Asya’irah. Karyanya sentiasa menjadi rujukan para ulama’.
 • Syaikhul Ulama Ahl as-Sunnah, al-Imam an-Nawaawi رحمه الله, penyusun Syarh Shahih Muslim, dan penyusun banyak kitab yang masyhur. Beliau bermazhab Asya’irah.
 • Syaikhul Mufassirin al-Imam al-Qurthubi رحمه الله penyusun tafsir al-Jaami’ li Ahkaamil Qur’an. Beliau bermazhab Asya’irah.
 • Syaikhul Islam Ibnu Hajar al-Haithami رحمه الله, penyusun kitab az-Zawaajir ‘an al-Iqtiraaf al-Kabaa’ir. Beliau bermazhab Asya’irah.
 • Syaikhul Fiqh wal Hadits al-Imam al-Hujjah wa ats-Tsabat Zakaaria al-Anshari رحمه الله Beliau bermazhab Asya’irah.
 • Al-Imam Abu Bakar al-Baaqilani رحمه الله
 • Al-Imam al-Qashthalani رحمه الله
 • Al-Imam an-Nasafi رحمه الله
 • Al-Imam asy-Syarbini رحمه الله
 • Abu Hayyan an-Nahwi رحمه الله, penyusun tafsir al-Bahr al-Muhith.
 • Al-Imam Ibn Juza رحمه الله, penyusun at-Tashil fi ‘Uluumittanziil.
 • Dan lain-lain lagi, kesemuanya merupakan tokoh-tokoh ‘Asya’irah.
Seandainya kita menghitung jumlah ulama besar dari ahli hadits, tafsir dan fiqh yang bermazhab al-Asya’irah, maka keadaan tidak akan memungkinkan dan kita memerlukan beberapa jilid buku untuk merangkai nama para ulama besar yang ilmu mereka memenuhi wilayah timur dan barat bumi. Adalah salah satu kewajiban kita untuk berterimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dan mengakui keutamaan orang-orang yang berilmu dan memiliki kelebihan yakni para tokoh ulama, yang telah menabur khidmat mereka kepada syari’at Penghulu Para Rasul, Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم.
Dimanakah lagi kebaikan yang kita harapkan sekiranya kita melemparkan tuduhan menyimpang daripada kebenaran dan sesat kepada para ulama besar kita dan para salafus sholeh? Bagaimana Allah akan membukakan mata hati kita untuk mengambil manfaat dari ilmu-ilmu mereka setelah kita beri’tiqad bahwa mereka berada dalam keraguan dan menyimpang dari jalan Islam?.

Sungguh saya ingin mengatakan: “Adakah terdapat ulama masakini daripada kalangan doktor [penyandang ijazah PhD] dan cerdik pandai, mampu melakukan sepertimana yang dilakukan oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalani dan al-Imam an-Nawawi رحمهماالله dalam berkhidmat terhadap sunnah Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang suci? Adakah kita mampu untuk memberi khidmat terhadap sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم sebagaimana yang dilakukan oleh kedua-dua ulama besar ini? Semoga Allah mengurniakan kepada mereka rahmat dan keredhaanNya. Lalu bagaimana kita boleh menuduh sebagai sesat mereka berdua[1] dan para ulama al-Asya’irah yang lain, padahal kita memerlukan ilmu-ilmu mereka?

Dan bagaimana kita boleh mengambil ilmu dari mereka jika mereka didalam kesesatan? Padahal al-Imam Ibnu Sirin رحمه الله pernah berkata:

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

Artinya: Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan daripada siapa kalian mengambil agama kalian.

Apakah tidak cukup bagi orang yang tidak sependapat dengan para imam di atas, untuk mengatakan, “Mereka rahimahullah telah berijtihad dan mereka salah dalam menafsirkan sifat-sifat Allah. Maka yang lebih baik adalah tidak mengikuti metode mereka.” Sebagai ganti dari ungkapan kita menuduh mereka telah menyimpang dan sesat lalu kita marah atas orang yang mengkategorikan mereka sebagai ahlussunnah.

Dan seandainya al-Imam an-Nawawi, al-‘Asqalani, al-Qurthubi, al-Fakhrurrazi, al-Haithami dan Zakaria al-Anshari dan ulama berwibawa yang lain tidak dikategorikan sebagai Ahlussunnah Wal Jama’ah, lalu siapakah mereka yang termasuk Ahlussunnah Wal Jama’ah?.
Sungguh, dengan tulus kami mengajak semua pendakwah dan mereka yang bergiat di medan dakwah Islam agar bertaqwa kepada Allah dalam urusan ummat Muhammad صلى الله عليه وسلم, khususnya terhadap tokoh-tokoh ulama dan para fuqaha’nya. Kerana, ummat Muhammad صلى الله عليه وسلم sentiasa berada dalam kebaikan hingga hari kiamat. Dan tidak ada kebaikan bagi kita jika tidak mengakui kedudukan dan keutamaan para ulama kita sendiri.

Jawapan seteruihnya ...Dipetik dari kitab al-Bid'ah fi al-Mafhum al-Islami ad-Daqiiq karangan Dr. Abdul Malik bin Abdurrahman as-Sa'di

Soalan: Terdapat golongan yang mendakwa “berilmu tentang al-Quran dan al-Hadith”, bangun mengkafirkan satu kumpulan daripada umat islam yang dikenali sebagai al-Asya’irah. Apakah hukum mereka yang mengkafirkan golongan Al-Asya’irah ini dan apakah peranan yang telah dimainkan oleh kumpulan al-Asya’irah ini dalam berkhidmat untuk Islam?

Jawapan: Al-Asya’irah adalah pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang mempunyai jasa yang besar dalam membersihkan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah daripada kekeruhan yang dicetuskan oleh golongan Mu'tazilah. Kebanyakan pendokong dan ulama ulung umat ini adalah daripada golongan al-Asya’irah. Sedangkan golongan yang mempertikaikan mereka ini tidak pun mencapai separas buku lali mereka dari segi ilmu, wara' dan taqwa.

Di antara ulama al-Asya’irah ialah: Imam al-Haramain, Imam al-Ghazali, al-Hafidz Ibn Hajar al-'Asqalani, Imam Fakhruddin ar-Razi dan sebagainya. Apakah dosa yang telah mereka lakukan? Adakah kerana mereka bertungkus-lumus untuk membuat penolakan ke atas kekeliruan yang ditimbulkan oleh golongan Musyabbihah berhubung dengan Dzat Allah? Golongan Musyabbihah ini cuba untuk menetapkan bahawa Allah Ta’ala mempunyai jisim melalui ayat-ayat mutasyabihat dan hadits-hadits yang menyatakan secara dzahirnya bahawa Allah mempunyai tangan, mata, siku, jari-jari dan sebagainya. - Tamat petikan.
Selepaih daripada tu, mai kita perati pulak sedikit daripada tabaqat ulama Asya'irah sebagaimana yang ditulis oleh teman ambo, Sidi Raja Mukhlis.

Peringkat Pertama - Dari Kalangan Murid Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari

 • Abu Abdullah bin Mujahid Al-Bashri
 • Abu Al-hasan Al-Bahili Al-Bashri
 • Abu Al-Hasan Bandar bin Al-Husein Al-Syirazi As-Sufi
 • Abu Muhammad At-Thobari Al-‘Iraqi
 • Abu Bakr Al-Qaffal As-Syasyi
 • Abu Sahl As-So’luki An-Naisaburi
 • Abu Yazid Al-Maruzi
 • Abu Abdillah bin Khafif As-Syirazi
 • Abu Bakr Al-Jurjani Al-Isma’ili
 • Abu Al-Hasan Abdul ‘Aziz At-Thobari
 • Abu Al-Hasan Ali At-Thobari
 • Abu Ja’far As-Sulami Al-Baghdadi
 • Abu Abdillah Al-Asfahani
 • Abu Muhammad Al-Qursyi Al-Zuhri
 • Abu Bakr Al-Bukhari Al-Audani
 • Abu Al-Manshur bin Hamsyad An-Naisaburi
 • Abu Al-Husein bin Sam’un Al-Baghdadi
 • Abu Abdul Rahman As-Syaruthi Al-Jurjani
 • Abu Ali Al-Faqih Al-Sarkhosyi
Peringkat Kedua
 • Abu Sa’ad bin Abi Bakr Al-Isma’ili Al-Jurjani
 • Abu Thayyib bin Abi Sahl As-So’luki An-Naisaburi
 • Abu Al-Hasan bin Daud Al-Muqri Al-Darani Ad-Dimasyqi
 • Al-Qodhi Abu Bakr bin At-Thoyyib bin Al-Baqillani
 • Abu ‘Ali Ad-Daqqaq An-Naisaburi (guru Imam Al-Qusyairi)
 • Al-Hakim Abu Abdillah bin Al-Bai’e An-Naisaburi
 • Abu Manshur bin Abi Bakr Al-Isma’ili
 • Al-Ustaz Abu Bakr Furak Al-Isfahani
 • Abu Sa’ad bin Uthman Al-Kharkusyi
 • Abu Umar Muhammad bin Al-Husein Al-Basthomi
 • Abu Al-Qasim bin Abi Amr Al-Bajli Al-Baghdadi
 • Abu Al-Hasan bin Maysazah Al-Isfahani
 • Abu Tholib bin Al-Muhtadi Al-Hasyimi
 • Abu Mu’ammar bin Abi Sa’ad Al-Jurjani
 • Abu Hazim Al-‘Abdawi An-Naisaburi
 • Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfara’ini
 • Abu ‘Ali bin Syazan Al-Baghdadi
 • Abu Nu’aim Al-Hafiz Al-Isfahani
 • Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Istawa’ie Ad-Dalwi

Peringkat Ketiga

 • Abu Al-Hasan As-Sukri Al-Baghdadi
 • Abu Manshur Al-Ayyubi An-Naisaburi
 • Abu Muhammad Abdul Wahab Al-Baghdadi
 • Abu Al-Hasan An-Na’imi Al-Bashri
 • Abu Thohir bin Khurasah Ad-Dimasyqi
 • Al-Ustaz Abu Manshur An-Naisaburi
 • Abu Dzar Al-Haraqi Al-Hafiz
 • Abu Bakr Ad-Dimsyaqi (Ibn Al-Jurmi)
 • Abu Muhammad Al-Juwaini (ayahnda Imam Al-Haramain Al-Juwaini)
 • Abu Al-Qasim bin Abi Uthman Al-Hamdani
 • Abu Ja’far As-Samnani
 • Abu Hatim At-Thobari Al-Qozwini
 • Abu Al-Hasan Rasya bin Nazhif Al-Muqri
 • Abu Muhammad Al-Isfahani (Ibn Al-Laban)
 • Abu Al-Fath Salim bin Ayyub Al-Razi
 • Abu Abdillah Al-Khobazi Al-Muqri
 • Abu Al-Fadhl bin ‘Amrus Al-Baghdadi Al-Maliki
 • Al-Ustaz Abu Al-Qasim Al-Isfarayini
 • Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi (empunya Al-Asma’ wa As-Sifat)

Peringkat Keempat

 • Abu Bakr Al-Khatib Al-Baghdadi
 • Al-Ustaz Abu Al-Qasim Al-Qusyairi
 • Abu ‘Ali bin Abi Harishoh Al-Hamdani Ad-Dimasyqi
 • Abu Al-Muzhoffar Al-Isfara’ini
 • Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali As-Syirazi
 • Imam Al-Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini
 • Abu Al-Fath Nasr bin Ibrahim Ad-Dimasyqi
 • Abu Abdillah At-Thobari

Peringkat Kelima

 • Abu Al-Muzoffar Al-Khowafi
 • Al-Imam Abu Al-Hasan At-Thobari (Balika Al-Harrasi)
 • Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali
 • Al-Imam Abu Bakr Al-Syasyi
 • Abu Al-Qashim Al-Anshori An-Naisaburi
 • Al-Imam Abu Nasr bin Abi Al-Qasim Al-Qusyairi
 • Al-Imam Abu ‘Ali Al-Hasan bin Sulaiman Al-Isbahani
 • Abu Sa’id As-ad bin Abi Nashr bin Al-Fadhl Al-‘Umri
 • Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Yahya Al-Uthmani Ad-Dibaji
 • Al-Qadhi Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Salamah (Ibn Al-Ratbi)
 • Al-Imam Abu Abdillah Al-Farawi
 • Imam Abu Sa’ad Isma’il bin Ahmad An-Naisaburi Al-Karmani
 • Imam Abu Al-Hasan Al-Sulami Ad-Dimasyqi
 • Imam Abu Manshur Mahmud bin Ahmad Masyazah
 • Abu Al-Fath Muhammad bin Al-Fadhl bin Muhammad Al-Isfara’ini
 • Abu Al-Fath Nasrullah bin Muhammad Al-Mashishi

Peringkat Keenam

 • Al-Imam Fakhruddin Al-Razi (empunya At-Tafsir Al-Kabir dan Asas At-Taqdis)
 • Imam Saifullah Al-Amidi (empunya Abkar Al-Afkar)
 • Sulton Al-Ulama’ Izzuddin bin Abdil Salam
 • Sheikh Abu ‘Amr bin Al-Hajib
 • Sheikhul Islam Izzuddin Al-Hushairi Al-Hanafi (empunya At-Tahsil wal Hashil)
 • Al-Khasru Syahi

Peringkat Ketujuh

 • Sheikh Taqiyuddin Ibn Daqiq Al-‘Idd
 • Sheikh ‘Ala’uddin Al-Baji
 • Al-Imam Al-Walid Taqiyuddin Al-Subki (murid Sheikh Abdul Ghani An-Nablusi)
 • Sheikh Shofiyuddin Al-Hindi
 • Sheikh Shadruddin bin Al-Marhal
 • Sheikh Zainuddin
 • Sheikh Shodruddin Sulaiman Abdul Hakam Al-Maliki
 • Sheikh Syamsuddin Al-Hariri Al-Khatib
 • Sheikh Jamaluddin Az-Zamlakani
 • Sheikh Jamaluddin bin Jumlah
 • Sheikh Jamaluddin bin Jamil
 • Qodhi Al-Quddho Syamsuddin As-Saruji Al-Hanafi
 • Al-Qadhi Syamsuffin bin Al-Hariri
 • Al-Qodhi ‘Addhuddin Al-Iji As-Syirazi (empunya kitab Al-Mawaqif fi Ilm Al-Kalam)
 • Dan sebagainya… Nafa’anaLlahu bi ulumihim wa barakatihim.. amin…..... Tamat nukilan.

Maka, kalau kita perati bahwa majoriti dari ulama dari dulu sampai laiani bermazhab Asya'iarah atau Maturidiyah dalam soal aqidah. Jadi pakat-pakat pikiaq ambiklah. Insyaallah nanti kita bawak mai hadits yangsuruh kita ikut golongan majoriti. Sekian. والله أعلم


Hamba Yang Teramat Dhoif Ilmu dan Amalnya,
Abu Zahrah, Seri Gombak
23 Dhulqaedah 1430/ 11 November 2009.0 komen:

Related Posts with Thumbnails