Rabu, 28 Mac 2007



Kalau tak tau tu buat cara tak tau!

Jangan dok berlagak pandai kalau takat dok rujuk buku terjemahan saja. Yang dok berasa pandai pun ... tunggu dulu jangan dok ghairah berfatwa, nanti ditertawa!

( Mai kita tengok apa kata Shaikh Idris al-Marbawi di dalam muqaddimah kitab terjemahan melayu (jawi) keatas kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram adalah sebuah kitab hadits berbahasa arab yang dikarang oleh Syeikhul Islam al-Hafiz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqolani رضي الله عنه )

…………. Maka hendaklah diketahui oleh penuntut bahawa menerbitkan hukum, istinbath dan memahamkan nash al-Quran dan al-Hadits dengan bersendirian itu berhajat kepada berjaya dalam ilmu-ilmu yang tertentu dalam bahasa ’arab seperti ilmu nahwu dan sharaf, ilmu bayan dan ilmu ma’ani dan pecahan ilmu bahasa dan yang lainnya.

Dan berhajat kepada berjaya dalam ilmu fiqh, kerana ilmu feqah itulah yang lebih faedah keterangan baginya, kerana ulama feqah itu menyebutkan masalah secara feqah ,kerana disebut mereka itu akan dalil, maka zahirlah maknanya sehabis-habis zahir .dan juga berhajat kepada berjaya dalam ilmu usul feqah supaya tahu jalan-jalan yang diambil daripadanya segala nama dan segala bahasa, dan tahu perintah dan suruh, dan apa-apa kemahuannya, dan tahu tegah dan larangan dan apa-apa yang menunjukkan atasnya, dan tahukan am dan khas dan apa-apa yang mengikuti keduanya, dan tahukan lafaz yang datang atas sebab, dan tahukan mutlaq dan muqayyad, dan mantuq dan mafhum, dan mubayyan dan mujammal dan nasakh dan jalan-jalannya, dan segala perbuatan Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan segala pembahagian hadits dan pembahagiannya.

Dan makna ijma, dan bagaimana tersimpulnya, dan perselisihan shahabat dan segala qaulnya, dan tahu akan qias dan yang dijadikan hujjah padanya, dan barang yang harus dijadikan asal dan yang tiada harus, dan yang menunjuk atas sah ‘illat dan barang yang harus dibuatkan ‘illat dan yang tiada harusnya, dan yang menunjukkan atas sah illat dan yang membatalkannya, dan bagaimana engkau menguatkan salah satu daripada dua ‘illat itu pada waktu berlawanan.

Dan tahukan istihsan dan hukum segala perkara dahulu daripada syarak, dan istishabul hal dan tahukan sifat mufti yang memberi fatwa dan yang meminta fatwa, dan barang yang harus padanya bertaqlid, dan barang yang tiada harusnya, dan tahukan segala qaul orang yang mujtahil, dan yang dikelaurkan seorang mujtahid akan satu masalah atas dua qaul dan lain daripada itu. Maka apabila telah mendapat seorang akan demikian itu, atau mencapai satu jumlah yang baik daripadanya atas sekurang-kurangnya, maka bahawasanya bersedialah ia bagi memahamkannya.

Adapun apabila diserbu keatas nash-nash dan seumpamanya itu daripada mula-mula kerja dengan ketiadaan sempurna alatnya maka sesungguhnya tiada berhasil daripada apa usaha apa suatu. Dan jadi seumpama orang yang mengores di atas air, dan jadilah akhirnya natijahnya apabila mengambil ia kan satu hadits supaya berdalil atas sesuatu masalah, di dalam itu berdiri dimukanya satu hadits yang lain menunjuki ia atas lain daripada apa-apa yang ditunjuki oleh hadits yang dahulu, jadilah ia ragu dan kacau serta kembali mencaci segala hadits dan menyangkal ke atas segala imam, dan menuturkan lidah kepada mereka itu dengan apa kehendak hawa nafsunya.

Maka jika tahu ia akan sekalian imam itu tiada menerangkan mazhab-mazhabnya melainkan dengan ushul yang shahih, dan kaedah yang tetap daripada faham yang sempurna dan cukup perkasa serta perasaan dan otak yang besar, dan lafaz yang lengkap, dan ijtihad yang mutlaq, pastilah tahukan darjat mereka itu pada ugamanya dan ijtihadnya, dan pasti mengaku bagi mereka itu dengan dahuluan dan kemudian.

Istimewa pula telah tsabit bersangatan berlepas diri daripada memperkatakan pada ugama Allah سبحانه وتعالى dengan fikirannya, dan bahawasanya adalah mereka itu memecut dan memberangsang kawan-kawannya beramal dengan al-Qur’an dan al-Hadits, serta berkata mereka itu: Apabila telah melihat kamu sekalian akan perkataanku yang menyalahi al-Quran dan al-Hadits, maka amalkan olehmu al-Quran dan al-Hadits, dan hempaskan cakapku ke dinding. Sesungguhnya berkata mereka itu demikian kerana memberi ingat sebelum terkena, ihtiyath bagi ummat Muhammad صلى الله عليه وسلم dan beradab dengan beliau, bahawa menambah seorang daripada mereka itu pada syariatnya Nabi صلى الله عليه وسلم barang yang tiada didatangkannya dan tiada diredhainya, seperti ia kelaur daripada kaedah yang secara syarak yang tetap daripada Nabi صلى الله عليه وسلم. Adapun apa-apa yang disaksikan baginya oleh syariat dengan sahnya, dan muafaqat ia dengan segala kaedah, maka ia terbilang daripada syariat, walaupun tiada diterangkan oleh syarak sekalipun.

Kata Imam Malik jauhkan dirimu daripada pemikiran lelaki ahli ilmu, melainkan bahawa telah ijma mereka itu atasnya dan ikuti kamu apa yang telah diturunkan dari Tuhan kamu dan barang yang datang dari Nabimu, maka jika sekiranya tiada mengerti maknanya maka serahkan kepada orang yang alim di antara kamu, dan jangan kamu lawan berbantah dengan mereka itu, kerana berbantahan pada agama itu daripada sisa-sisa munafiq, kata Ibnu Qasim bahkan munafiq semuanya, kerana berbantahan dengan tiada betul pada yang betul serta orang-orang alim itu seperti berbantahan pada Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan beliau berkata: Serahkan oleh kamu sekalian bagi para imam, dan jangan kamu sekalian lawan berbantah-bantah dengan mereka itu, maka jikalau ada datang kepada kita seseorang yang lebih pandai berjuang lidah, tiba-tiba kita ikutkan dia, boleh jadi kita terjejas jatuh kepada penolakan apa-apa yang didatangkan oleh Jibril عليه السلام.


Dan adalah imam Syafie رضي الله عنه berkata: Hadits Nabi صلى الله عليه وسلم tidak berhajat kepada lain lagi apabila ia shahih. Dan adalah Imam Ahmad رضي الله عنه apabila ditanya orang akan suatu masalah berkatalah ia: Adakah bagi seseorang itu membuka mulut bercakap serta Rasulullah صلى الله عليه وسلم? Dan telah meminta fikiran seorang kepaadanya tentang seorang yang bertaqlid daripada ulama yang sezamanya, maka ia berkata: Jangan engkau taqlid kepadaku, dan jangan taqlid kepada Imam Malik dan jangan taqlid kepada Imam Auza’ie dan jangan taqlid kepada Imam Nakha’ie dan jangan kepada lainnya. Tetapi ambillah olehmu hukum-hukum itu dari mana tempat mereka mengambilnya. Maka perkataan Imam Syafie itu diwajibkan atas orang yang memiliki kemampuan istinbath segala hukum daripada al-Quran dan al-Hadits.

Maka jika tiada kekuasaan, maka sesungguhnya telah diterangkan oleh ulama akan taqlid itu wajib ke atas orang awam, supaya tiada sesat pada agamanya. Maka imam-imam yang mujtahid itu beredar semuanya beserta segala dalil syarak, dan semua mereka itu suci dirinya daripada perkataan dengan fikiran sendirinya pada agama Allah سبحانه وتعالى. Dan mazhab-mazhab mereka itu semuanya diambil daripada al-Quran dan al-Hadits. Kerana itu kita wajib beradab kepada mereka serta memeliharakan kewajibannya. Dan tiada harus bagi orang yang tiada tahukan kalam mereka itu dan kehalusan pandangannya segera mereka mencaci dan mengejeknya.Dan disini ada perkataan yang lemak manis bagi Imam asy-Sya’rani di dalam muqaddimah al-Mizan. Maka bolehlah kembali lihat kepadanya jika engkau berkehendak, supaya tiada berlaku pada mengurangkan kewajiban bagi imam-imam yang mujtahid.

Dan tiadalah sepatutnya difahamkan daripada kalam Imam Ahmad رضي الله عنه, bahawasanya berijtihad itu wajib bagi setiap orang Islam, kerana faham yang demikian itu batal dengan sebab beberapa perkara:

[Yang pertama] Bahawasanya memberati orang yang tiada sampai kepada maqam ijtihad sama ada ia orang awam atau ia orang alim menyalahi apa-apa yang berlaku atasnya ijmak salaf, daripada bahawasanya orang awam tiada diberati pada sesuatu daripada segala masa dengan ijtihad maka jika orang-orang awam itu orang yang kena perintah berijtihad, pastilah mereka itu diberati berijtihad, dan ingkar pula orang-orang awam itu ke atas orang-orang alimnya dalam mengamalkan fatwa. Mereka itu sungguhnya tiada pernah berlaku atas perkara yang demikian.

[Yang kedua] Bahawasanya memberati orang-orang yang awam dengan ijtihad membawa pula kepada luput hal kehidupan mereka itu dan dapat mudharat mereka dengan sebab ragu-ragu bagi menghasilkan segala sebabnya, maka yang demikian itu sebab bagi kebinasaan segala ehwal

[Ketiga] Bahawasanya memberati orang-orang awam dengan berijtihad itu membawa pula kepada luput ijtihad itu sendirinya, dengan melihat bahawa ia uzur atau susah kerana sekalian orang yang diberati itu jikalau bimbang maka mereka dengan berijtihad nescaya meluputi mereka sendiri, kerana ijtihad itu pendapatan otak yang berlebihan, dengan dia lah boleh tuannya menampakkan segala rahsia syariat yang ada di dalam al-Quran dan al-Hadits dan ijma dan qiyas, dan dengan dia berkuasa menerbitkan segala hukum daripada segala dalilnya. Dan ini tiadalah mungkin melainkan dengan menghabiskan masa dan kemampuan kerana mengira-ngirakan apa yang terhenti atasnya. Dan yang demikian itu terhenti atas orang yang bangun dengan segala hajat itu, dimana orang yang mujtahid yang dharuri hingga ia boleh ia menghabiskan peluang kerana perkara tersebut. Maka kerana itulah berfirman Allah سبحانه وتعالى:
فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِيْ الدِّيْنِ
“Maka mengapa tiada pergi dan berangkat daripada tiap-tiap golongan yang besar daripada mereka itu satu golongan kecilnya supaya boleh dapat faham mereka itu pada agama.”

Maka dijadikan segolongan berperang dan segolongan lain supaya memahami agama dan sesungguhnya telah jatuh setengah dari golongan orang-orang awam di dalam kebinasaan yang besar, iaitu ia jadi tiada mempedulikan perkataan orang-orang mujtahid dan segala ikutan mereka daripada ulama, dan mentafsir segala ayat al-Quran dan al-Hadits itu dengan fikirannya sendiri sebelum ia mengetahui perkataan imam yang masyhur dengan ilmu dan makrifat dan yakin serta tiada harus menafsirkan suatu daripada segala ayat dan hadits-hadits itu dengan fikiran sendiri dan tiada harus ditanggung atas segala makna yang tidak di nashkan atasnya oleh imam-imam yang berbilang, sebagaimana mengkhabarkan guruku al-Allamah asy-Syeikh Muhammad ‘Ali al-Maliki yang wafat di Thaif pada 28hb Syaaban tahun 1367H di dalam kitabnya al-Maqsidu al-Sadid, kita pohonkan kepada Allah سبحانه وتعالى kiranya Ia memberi taufiq kepada kita dan menunjukkan kita akan jalan yang benar.

Sesungguhnya telah aku pindahkan ini pada ta’liq yang aku sanggup atasnya daripada perkataan imam-imam, dan aku telah berpegang pada menghuraikan segala lafadznya atas syarahnya “Subulus Salam” dan ialah kehendakiku ketika aku berkata “minas syarah” atas setengah daripada syarah Bukhari dan Muslim seperti al-‘Aini dan an-Nawawi, dan setengah daripada segala syarah sunan dan setengah kitab-kitab fiqah dan lughah.

Penterjemah
Muhammad Idris al-Marbawi al-Azhari

Tamatlah petikan ....... Sekian.
- abu zahrah -

2 komen:

Abu Muhammad berkata...

shohih ... shohih... al-fatihah ila ruhi asy-Syaikh al-Marbawi

Tanpa Nama berkata...

oooo..ini ke dia sheikh Idris al-Marbawi.saya suke sgt kamus bahasa arab dia.sgt mudah digunakan dan mudah paham.sgt lengkap.

Related Posts with Thumbnails