Sabtu, 20 Februari 2010

و تلك القبة الخضرا و فيها * نبي نوره يجلو الغياهبو تلك القبة الخضرا و فيها * نبي نوره يجلو الغياهب

Itulah dia Kubah Hijau yang padanya (bermaqam)
Nabi yang cahayanya telah menyinari segala kegelapanMaulid Daiba’ie – Dikarang oleh al-Imam al-Muhaddits Wajihuddin 'Abdur Rahman bin Muhammad bin 'Umar bin 'Ali bin Yusuf bin Ahmad bin 'Umar ad-Diba`ie asy-Syaibani al-Yamani az-Zabidi asy-Syafi`i. Beliau dilahirkan pada 4 Muharram 866H dan wafat hari Jumaat 12 Rajab 944H. Mendapat gelaran "wajihuddin (pemuka agama)" dan beliau juga adalah merupakan seorang ahli hadits yang tiada tolok bandingnya pada masa hayatnya. Beliau telah mengajar "Jami`ush Shohih" bagi Imam al-Bukhari lebih 100 kali dan dalam bidang hadits beliau berada pada darjat hafiz iaitu seseorang yang menghafal 100,000 hadits dengan sanadnya. Beliau juga pernah mengkhatamkan pembacaan Shohih al-Abukhari dalam masa enam (6) hari.Di antara guru-gurunya ialah Imam al-Hafiz as-Sakhawi, Imam Ibnu Ziyad, Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Imam al-Hafiz Tahir bin Husain al-Ahdal dan ramai lagi.

Selain daripada itu, beliau juga seorang muarrikh, yakni ahli sejarah, yang terbilang. Di antara kitab karangannya ialah:-

  • Taisirul Wusul ila Jaami`il Usul min Haditsir Rasul, yang mengandungi himpunan hadits yang dinukil daripada kitab hadits yang 6 (kutubussittah).
  • Tamyeezu at-Thoyyib min al-Khabith mimma Yaduru 'ala Alsinatin Naasi minal Hadits, sebuah kitab yang membezakan hadits shahih dari selainnya seperti dhaif dan maudhu.
  • Qurratul 'Uyun fi akhbaril Yaman al-Maimun
  • Bughyatul Mustafid fi akhbar Madinat Zabid
  • Fadhail Ahl al-Yaman

Maulid karangan beliau ini, telah ditahqiq dan diberi komentar serta ditakhrijkan haditsnya oleh al-‘Allamah al-Muhaddits as-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki.


0 komen:

Related Posts with Thumbnails